Afbeelding overlay

Protocol gescheiden ouders en informatievoorziening

Protocol gescheiden ouders en informatievoorziening gescheiden ouders 

Als een leerling op school komt, waarvan de ouders zijn gescheiden, dan wel dat ouders van een leerling gaan scheiden, gelden de volgende regels m.b.t. de informatievoorziening:  

Gehanteerde begrippen  

1. Informatie die door de school wordt verstrekt  

- schoolgids  

- nieuwsbrieven  

- informatiebijeenkomsten  

- voortgang/periode rapporten  

- gesprekken  

- incidenteel overleg in geval van bijzondere omstandigheden  

Verzorgende ouder  

De ouder bij wie het kind gedurende de schoolweek volgens de adresgegevens woonachtig is; de school neemt aan dat deze ouder het ouderlijk gezag uitoefent.

Co-ouderschap De situatie dat ouders weliswaar gescheiden zijn maar gezamenlijk afspraken hebben gemaakt die er toe leiden dat zij tezamen het ouderlijk gezag uitoefenen. 

Informatieverplichting ouders  

Indien de ouders gescheiden zijn/gaan scheiden, informeren zij de school omtrent de vraag of sprake is van het gezamenlijk ouderlijk gezag (zoals bij co-ouderschap) dan wel een situatie dat één van de ouders is belast met het ouderlijk gezag. 

 Informatieverplichting school  

Indien de ouders gescheiden zijn worden met de met het ouderlijk gezag belaste ouder (s) afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop informatie wordt verstrekt jegens beide ouders.  

 Informatieverstrekking  

2. De nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de gesprekken en overige informatie worden in principe in tweevoud (op verzoek) meegegeven met de leerlingen of via Parnassys verstuurd zodat de ouders die het kind verzorgen, volledig geïnformeerd zijn.  

 Dubbele informatie in verband met informatieverplichting  

3. Indien gemeld is dat de ouders van de leerling gescheiden zijn, ontvangt de leerling kosteloos dubbele exemplaren van de schoolgids en nieuwsbrieven teneinde de met het ouderlijk gezag belaste ouder in staat te stellen te voldoen aan zijn/haar wettelijke informatieplicht jegens de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder (overeenkomstig artikel 1 : 377b, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek). De verzorgende ouder draagt er zorg voor dat deze informatie bij de andere ouder terecht komt.  

Verzorgende ouder aanspreekpunt  

4. Uitgangspunt voor de school is dat de verzorgende ouder (de ouder waar het kind gedurende de schoolweek woonachtig is) belast is met de opvoeding van het kind en in juridische zin het ouderlijk gezag uitoefent. Deze ouder is voor de school het aanspreekpunt en de overlegpartner. De school gaat er vanuit dat de verzorgende ouder de wettelijke verplichting tot informatieverstrekking jegens de andere ouder nakomt. Voor informatieavonden, 10 minutengesprekken en andere gesprekken van welke aard dan ook wordt de verzorgende ouder uitgenodigd. Deze draagt er zorg voor dat de andere ouder geïnformeerd wordt over het te houden gesprek en over de inhoud van het gesprek en eventuele afspraken die tijdens het gesprek gemaakt zijn. Op verzoek van de niet verzorgende ouder kan er met hem/haar een informatief gesprek plaatsvinden. Alvorens dit plaatsvindt kan de school besluiten de procedure beschreven in artikel 8 van dit protocol te volgen.  

 Co-ouderschap  

5. In die situaties waarin is gemeld dat er sprake is van co- ouderschap, wordt er gehandeld alsof de ouders niet gescheiden zijn zodat bijvoorbeeld de 10 minuten gesprekken met beide ouders gezamenlijk worden ingepland.  

 Nieuwe partner (s)  

6. Een eventuele nieuwe partner van de verzorgende ouder is voor de school op voorhand geen gesprekspartner. Uitgezonderd die situatie waarin de rechter de nieuwe partner het “medegezag” heeft toegekend. (Dit is dan vastgelegd en opvraagbaar in het gezagregister van de rechtbank)  

 Tekenbevoegdheid  

7. Voor zaken waarvoor een handtekening vereist is zoals handelingsplannen en onderzoeken wordt de handtekening van de verzorgende ouder gevraagd. Deze informeert de andere ouder hierover.    

                                                                               

Gang van zaken indien blijkt dat de verzorgende ouder de informatie niet doorgeeft aan de andere ouder  

8. De school verwacht dat de verzorgende ouder de andere ouder informeert. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de andere ouder is de school bereid om deze ouder (de ouder waar het kind gedurende de schoolweek niet woonachtig is) rechtstreeks te informeren.

Alvorens tot informatieverstrekking over te gaan onderzoekt de school echter (1) waarom de verzorgende ouder de andere ouder niet heeft geïnformeerd; (2) hoe het kind en de verzorgende ouder staan tegenover het verzoek tot informatieverstrekking door de andere ouder; (3) of het belang van het kind zich mogelijk verzet tegen het verstrekken van deze informatie. Indien uit het beantwoorden van deze vragen blijkt dat het belang van de leerling zich verzet tegen het verstrekken van de gevraagde informatie is, zal de school de betreffende ouder gemotiveerd laten weten waarom het tot het oordeel is gekomen dat de gevraagde informatie niet kan worden verstrekt. Dit besluit wordt genomen in overleg met de directeur.  

 

9. Deze regeling wordt bekend gemaakt in het veiligheidsplan in de schoolgids. 

 

10. Wanneer er problemen zijn in de communicatie tussen school en ouders worden beide ouders uitgenodigd om genoemd protocol door te nemen en te bekrachtigen. 

 

(Bijlage 19 Veiligheidsplan: protocol informatievoorziening gescheiden ouders) 

"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster
"Het thematisch werken is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin