Afbeelding overlay

Visie en onderwijs

"Onderwijs op maat" is een kreet waar we als onderwijsgevenden bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. De praktijk toont aan dat de juiste vorm om "maatwerk" te leveren niet altijd gemakkelijk te vinden is. Ons streven is vanaf groep 1 gericht onderwijs te geven door een goede keuze en planning van de diverse activiteiten. We proberen door systematische observaties en registraties in de groep 1 en 2 (m.b.v. het observatie- en registratiesysteem KIJK) problemen bij leerlingen vroegtijdig op te sporen om zo m.b.v. specifieke programma's leerproblemen te voorkomen. 

Om te kunnen inspelen op verschillen leggen we regelmatig de vorderingen van leerlingen vast en proberen op basis daarvan passende maatregelen te nemen.  Op onze school hechten we eraan dat de leerlingen goed geoefend worden in de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen/wiskunde. 

Daarnaast oriënteren we de leerlingen op mens en wereld m.b.v. de methode "Alles-in-1", waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer, techniek, tekenen, handvaardigheid en muziek worden geïntegreerd. In schooljaar 2015/2016 zijn we met deze methode gestart in de groepen 4 t/m 8.  

Voor de lichamelijke opvoeding hebben we de beschikking over een modern ingericht speellokaal voor de groepen 1 en 2 en een gymnastieklokaal voor de hogere groepen. Deze laatste is ingericht naar de huidige eisen.

De methodes zijn of worden zo gekozen dat we recht kunnen doen aan: een systematische manier van werken, een stapsgewijze opbouw met tussentoetsen, directe instructie en zelfstandig werken, differentiatie in de basisstof, herhalings- en verrijkingsstof ", voldoende remediërende en aanvullende middelen en interactief computer ondersteunend onderwijs.

Onze instructie is erop gericht dat elk kind die ondersteuning krijgt die bij hem past. Naast de klassikale, directe instructie, waarbij de leerlingen ook zelf uitgedaagd worden oplossingsstrategieën te bedenken, gaan we het zelfstandig werken implementeren en verdiepen, zodat de leerkracht steeds meer de mogelijkheid krijgt leerlingen individueel of in kleine groepjes te helpen.

We proberen in alles de leerlingen het gevoel te geven dat ze iets kunnen door een pedagogisch klimaat te scheppen waarin naast rust en regelmaat ook onderlinge relaties en zelfontplooiing belangrijk zijn. Als christelijke school hechten we sterk aan de naleving van de Bijbelse waarden en normen, die aangeleerd worden in onze godsdienstlessen. In de keuze van leer- en hulpmiddelen proberen we aan te sluiten bij de interesse van de leerlingen.

We werken aan een veilig klimaat door de Kanjertraining vanaf groep 1 aan te bieden. Deze training bestaat uit 20 lessen en is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De kinderen worden getraind in het leren omgaan met problemen die zij tegenkomen in de omgang met anderen. Daarnaast bieden we vanaf groep 5 de training Rots en Water aan. Eén van de leerkrachten is hiervoor opgeleid. Deze training is een psycho-fysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten.