Afbeelding overlay

Medezeggenschapsraad (MR)

VACATURE - Komend schooljaar hebben we een vacature in de medezeggenschapsraad en zijn we op zoek naar één ouder die met ingang van het nieuwe schooljaar zitting willen nemen in de MR. De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten welke voor een periode van drie jaar zitting mogen nemen in de MR. Het leuke aan de MR is dat u als ouders/verzorgers al in een vroeg stadium mag meedenken in de te volgen koers van De Morgenster. U wordt op de hoogte gehouden van wat er allemaal (achter de schermen) gebeurt, u mag meedenken over de schoolontwikkeling, het formatieplan, het vakantierooster etc.

Als lid van de MR kan u als ouder/verzorger actieve ondersteuning bieden aan docenten en directie bij beslissingen welke zowel ouder/verzorgers en kinderen aangaan. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de oudergeleding van de MR. Dit zijn Dennis Huisken, Janneke Kreijkes, Wiranda van der Kolk, Thamar Dijk, Klaas Dijkstra en Annemiek Mensink.

Lijkt het u wat? Aanmelden kan vóór 25 april bij Thamar Dijk. Email:thamardijk@hotmail.com Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich actief met het school- en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding en het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Het verschil met de ouderraad is dat de medezeggenschapsraad zich voornamelijk bezighoudt met het gevoerde beleid op school- of bestuursniveau.

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid bij verschillende schoolzaken. De directeur van de school kan als adviseur van de medezeggenschapsraad aanwezig zijn op de vergaderingen. Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Hierbij kunt u denken aan zaken als personeelsbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid.

De MR bestaat uit vier ouders. Zij worden gekozen door de ouders en worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herverkiezing voor nog eens drie jaar. Tevens hebben vier teamleden zitting in de MR. Hieronder vindt u de MR-leden.

Waar vindt u informatie over de MR?
De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Informatie van de MR en de notulen van de vergaderingen vindt hier op de website. Een MR kan alleen optimaal functioneren wanneer deze het standpunt van de ouders vertegenwoordigt. Het is daarom van groot belang dat ouders die vragen, problemen of ideeën hebben, dat melden bij de MR.

Hieronder vindt u de notulen van de laatste MR-vergadering. Ook vindt u hier het laatste jaarverslag.

Notulen MR-vergadernotulen

Notulen maart 2023

Jaarverslag 2021-2022

Ouders

Foto van Klaas Dijkstra
Klaas Dijkstra
kgdijkstra@outlook.com
Foto van Janneke Kreijkes
Janneke Kreijkes
jannekekippers@hotmail.com
Foto van Dennis Huisken
Dennis Huisken
dennishuisken86@gmail.com
Foto van Wiranda van der Kolk
Wiranda van der Kolk
wiranda2501@gmail.com

Personeel

Directie ondersteuner
Rekenspecialist
ICT-coördinator
Voorzitster MR
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin
"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster
"Het thematisch werken met Alles in één is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster