Afbeelding overlay

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich actief met het school- en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding en het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Het verschil met de ouderraad is dat de medezeggenschapsraad zich voornamelijk bezighoudt met het gevoerde beleid op school- of bestuursniveau.

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid bij verschillende schoolzaken. De directeur van de school kan als adviseur van de medezeggenschapsraad aanwezig zijn op de vergaderingen. Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Hierbij kunt u denken aan zaken als personeelsbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid.

De MR bestaat uit vier ouders. Zij worden gekozen door de ouders en worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herverkiezing voor nog eens drie jaar. Tevens hebben vier teamleden zitting in de MR. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:

* Ouders:

Christiaan Bosboom (c_bosboom@hotmail.com) 
Thamar Dijk (thamardijk@hotmail.com)
Klaas Dijkstra (kgdijkstra@outlook.com)
Annemiek Mensink (jjmensink@hotmail.com)

* Personeel:
Dianne Brand (d.brand@demorgensterwierden.nl)
Wesselien Koppelaar (w.koppelaar@demorgensterwierden.nl)
Marike Nijzink (m.nijzink@demorgensterwierden.nl)
Silvia Timmer (s.timmer@demorgensterwierden.nl) 

Waar vindt u informatie over de MR?
De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Informatie van de MR en de notulen van de vergaderingen vindt u op het prikbord in de hal, bij de achteringang, van de school. Daarnaast worden regelmatig mededelingen van de MR gepubliceerd in de nieuwsbrief. Éénmaal per jaar (in september) verschijnt er in de nieuwsbrief een jaarverslag, waarin is vermeld met welke zaken de MR zich inhet afgelopen schooljaar heeft beziggehouden. Laat iets van u horen!

Een MR kan alleen optimaal functioneren wanneer deze het standpunt van de ouders vertegenwoordigt. Het is daarom van groot belang dat ouders die vragen, problemen of ideeën hebben, dat melden bij de MR.

Notulen MR-vergaderingen 

Notulen MR september 2021

Notulen MR juni 2021

Notulen MR mei 2021

Notulen MR maart 2021

Notulen MR januari 2021

Notulen MR september 2020 

Notulen MR juni 2020 

Notulen MR mei 2020

Notulen MR februari 2020 

Notulen MR september 2019 

Notulen MR  juni 2019 

notulen 06 mei 2019

MR notulen 4 februari 2019

MR notulen 26 november 2018 

MR notulen 24 september 2018 

MR notulen juli 2018 

MR 18 september 2017

 

Jaarverslagen 

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018 

jaarverslag 2018 - 2019