Afbeelding overlay

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich actief met het school- en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding en het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Het verschil met de ouderraad is dat de medezeggenschapsraad zich voornamelijk bezighoudt met het gevoerde beleid op school- of bestuursniveau.

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid bij verschillende schoolzaken. De directeur van de school kan als adviseur van de medezeggenschapsraad aanwezig zijn op de vergaderingen. Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Hierbij kunt u denken aan zaken als personeelsbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid.

De MR bestaat uit vier ouders. Zij worden gekozen door de ouders en worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herverkiezing voor nog eens drie jaar. Tevens hebben vier teamleden zitting in de MR. Hieronder vindt u de MR-leden.

Waar vindt u informatie over de MR?
De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Informatie van de MR en de notulen van de vergaderingen vindt hier op de website. Een MR kan alleen optimaal functioneren wanneer deze het standpunt van de ouders vertegenwoordigt. Het is daarom van groot belang dat ouders die vragen, problemen of ideeën hebben, dat melden bij de MR.

Notulen MR-vergadernotulen

Notulen MR september 2021

Notulen MR juni 2021

Notulen MR mei 2021

Notulen MR maart 2021

Notulen MR januari 2021

Notulen MR september 2020 

Notulen MR juni 2020 

Notulen MR mei 2020

Notulen MR februari 2020 

Jaarverslagen

jaarverslag 2018 - 2019

Ouders

-
Foto van Klaas Dijkstra
Klaas Dijkstra
kgdijkstra@outlook.com
-

Personeel

Directie ondersteuner
Rekenspecialist
ICT-coördinator
"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Het thematisch werken met Alles in één is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin