Afbeelding overlay

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich actief met het school- en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding en het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Het verschil met de ouderraad is dat de medezeggenschapsraad zich voornamelijk bezighoudt met het gevoerde beleid op school- of bestuursniveau.

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid bij verschillende schoolzaken. De directeur van de school kan als adviseur van de medezeggenschapsraad aanwezig zijn op de vergaderingen. Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Hierbij kunt u denken aan zaken als personeelsbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid.

De MR bestaat uit vier ouders. Zij worden gekozen door de ouders en worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herverkiezing voor nog eens drie jaar. Tevens hebben vier teamleden zitting in de MR. Hieronder vindt u de MR-leden.

Waar vindt u informatie over de MR?
De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Informatie van de MR en de notulen van de vergaderingen vindt hier op de website. Een MR kan alleen optimaal functioneren wanneer deze het standpunt van de ouders vertegenwoordigt. Het is daarom van groot belang dat ouders die vragen, problemen of ideeën hebben, dat melden bij de MR.

Hieronder vindt u de notulen van de laatste MR-vergadering. Ook vindt u hier het laatste jaarverslag.

Notulen MR-vergadernotulen:

Notulen vergadering maart 2024

Jaarverslag 2022 - 2023

Ouders

Personeel

Foto van Dianne Brand
Dianne Brand
d.brand@verion.nl
Directie ondersteuner
Foto van Silvia Timmer
Silvia Timmer
s.timmer@verion.nl
Rekenspecialist
Foto van Nils Waijerink
Nils Waijerink
n.waijerink@verion.nl
ICT-coördinator
Foto van Wesselien Koppelaar
Wesselien Koppelaar
w.koppelaar@verion.nl
Voorzitster MR
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin
"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Het thematisch werken met Alles in één is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster